söndag 15 juni 2014

Polisinspektör och yrkesbrottsling Katrine Martinsson dömdes för flertalet brott



PAN-793-60/12 (2013:1)
Inspektör Katrine Poole Martinsson åtalad för tillgrepp av fortskaffningsmedel (myndighetens fordon) samt behörighetsmissbruk.

Åtalet: Inspektören hade enligt åtalet olovligen tagit och brukat en personbil som tillhörde den polismyndighet där hon var anställd, för en färd mellan polishuset och hennes bostad. I samband med tillgreppet hade hon kommit i besittning av ett bensinkort som förvarades i bilen. Den aktuella dagen använde hon bensinkortet för att erlägga betalning för bensin. Genom att använda bensinkortet har hon missbrukat sin behörighet att i annans ställe företaga rättshandling och därigenom skadat myndigheten.

Nämnden: Nämnden har i ett tidigare yttrande i samma mål uttalat att om inspektören döms och den samlade brottslighetens straffvärde uppgår till fängelsenivå kommer hon att skiljas från anställningen. Om straffvärdet stannar på bötesnivå kommer hon inte att skiljas från anställningen. Nämnden gör med anledning av de tillkommande åtalspunkterna bedömningen att om hon döms för något av de nya brotten och också döms för något av de tidigare åtalade brotten, kommer hon att skiljas från sin anställning.


STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Dom: B 3932-11
Datum: 2013-03-04

Tilltalad
KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926
Aprikosgatan 19 B Lgh 0903
165 60 Hässelby

Bakgrund
Katrine Martinsson är polisinspektör. Under den aktuella perioden var hennes huvudsakliga arbetsuppgift att köra post och hittegods mellan polisstationerna i City polismästardistrikt. Utöver det skulle hon hjälpa vaktmästare med lättare arbetsuppgifter som att packa upp kontorsmaterial i förråd m.m. Hennes arbetstider
var veckodagar mellan kl. 07.30 – 16.00 med 30 minuters rast. För fullgörandet av sitt arbete disponerade Katrine Martinsson polismyndighetens pick-up, klassad som en lättare lastbil, med reg.nr. WCC 878. Med den körde hon ut post till Södermalms polisstation och närpolisstationerna Klara, Vasastan, Östermalm, Lidingö och Kungsholmen. Färdvägen var inom stadens tullar förutom en passage över Lidingöbron som innebar att hon passerade en betalstation för trängselskatt. Katrine Martinsson fick i ett beslut den 2 november 2009 en disciplinpåföljd i form av varning för tjänsteförseelse för att hon upprepade gånger hade lämnat arbetsplatsen för privata ärenden utan att ha talat med sin närmaste chef och i samband med dessa ärenden också utnyttjat myndighetens tjänstefordon.

Åklagaren har nu gjort gällande att Katrine Martinsson gjort sig skyldig till olovligt brukande av tjänstefordonet genom att använda det för privata angelägenheter och då passerat en betalstation för trängselskatt vid 197 tillfällen. Vidare har åklagaren påstått att Katrine Martinsson gjort sig skyldig till olaga hot alternativt ofredande genom att föra fordonet mot sin bror på ett sätt som tvingat brodern att hoppa upp på motorhuven och sedan klamra sig fast under en färd om 50 meter. Åklagaren har även gjort gällande att Katrine Martinsson tillgripit fordonet vid ett tillfälle och i samband därmed använt ett bensinkort som tillhörde polismyndigheten.

http://www.scribd.com/doc/226743544/Polis-Katrine-Martinsson-Stockholm-Tingsratt-B-3932-11-Dom

0 kommentarer:

Skicka en kommentar